Główne założenia Wykwitexu czyli współpraca i niehierarchiczność stanowiące oś ich działań są odzwierciedleniem wyrażanych chociażby przez Lynne Segal wartości przyjaźni jako elementu walki z neoliberalną i  patriarchalną rzeczywistością.

 

Wykwitex wraz ze swoją przerysowaną, karykaturalną postawą inspirowaną światem biznesu oraz wysoce interaktywnymi wystawami, jest przede wszystkim grupą przyjaciół, których decyzja o wspólnej pracy jest radykalnym gestem sprzeciwu wobec nastawionego na indywidualny sukces, gwiazdorskiego systemu sztuki. Nie ukrywamy, że tak przytłaczająca liczba obowiązków (a przecież każdy z nas musi realizować się również jako przedsiębiorca indywidualny!) doprowadziła nas do zmęczenia i wypalenia zawodowego. Postanowiliśmy rozwiązać ten problem. Aktywność fizyczna okazała się zbawienna! Decyzja dotycząca wspólnej realizacji zamierzonego celu wiąże się z pewnego rodzaju zobowiązaniem do poświęcenia czasu i energii na bliższe poznanie drugiej osoby (grupy osób). Mogą się dzięki temu wytworzyć relacje, które przeniosą się na inny grunt a wytworzone

w ramach kolektywnej współpracy grupy mogą stanowić oparcie, stać się zaczątkiem wieloletniej przyjaźni i służyć oderwaniu od codzienności. 

(współpraca choreograficzna: Dominika Borkowska) 

 

ENG—>The main assumptions of the Wykwitex, i.e. cooperation and non-hierarchy, which are the axis of our actions, reflect the values of friendship expressed by Lynne Segal, as part of the fight against neoliberal and patriarchal reality.

 

With its exaggerated, caricatured attitude inspired by the business world, Wykwitex is above all a group of friends whose decision to work together is a radical gesture of opposition to the individual success-oriented, celebrity art system. We make no secret of the fact that such an overwhelming number of duties (and yet each of us has to realize ourselves also as an individual entrepreneur!) has led us to fatigue and professional burnout.

We decided to solve this problem. The physical activity proved to be salvation! The decision to pursue a goal together involves a kind of commitment to spending time and energy on getting to know the other person (or group of people) more closely. This can create relationships that will move to another area, and groups created within the framework of cooperation can provide support, become the beginning of a long-standing friendship and serve as a break from everyday life.